MatíMecres dia 23/11

El MatíMecres de demà 23/11 per motius meteorològics queda posposada al dia 1 de desembre.
Les persones que no pugin assistir el dia 1 de desembre poseu-vos en contacte amb secretaria per alliberar la plaça.

Gràcies i disculpeu les molèsties.
UEC Sants

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UEC-Agrupació

A TOTES LES ENTITATS UEC :

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UEC-Agrupació- per finalització del seu mandat natural, convoca

eleccions per tal de proveir els següents càrrecs :

PRESIDENT/A

VICE-PRESIDENT/ A

SECRETARI/ A

TRESORER/ A

VOCALS PER REFUGI, REVISTA I COMUNICACIÓ

D’acord amb l’article 20 dels nostres Estatuts, són elegibles els membres (socis de cadascuna

de les Entitat UEC que composen la UEC) amb les condicions següents : ser major d’edat i no

tenir suspesa la condició de soci de l’Entitat UEC a que pertany en el moment de la

convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures i tenir almenys un any

d’antiguitat a l’Entitat UEC a la que es pertany.

Són electors cada una de les Entitats UEC que composen la UEC amb les condicions següents:

no tenir suspès la condició de soci de la UEC, representades per cada un dels seus presidents

o persona que estatutàriament el substitueixi.

la Junta electoral, constituïda mitjançant sorteig, és composta per les entitats UEC de GRÀCIA,

SANTS i VALL DEL TENES als quals s’enviarà les possibles propostes de candidatura directament

al següent correu electrònicjuntaelectoral.UEC@gmail.com

El termini d’exposició del cens electoral començarà el proper 29 d’abril i fins el termini del 6 de

maig es tindrà per resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats davant la Junta

electoral.

TERMINI PRESENTACIÓ CANDIDATURES: 27 DE MAIG DEL 2021.

Barcelona, a 24 d’abril de 2021.

Signat .Montserrat Argemí

Secretària.

Pàgina 4 de 18